STATUT STOWARYSZENIA ARTYLERII DAWNEJ "ARSENAŁ"ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Stowarzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał zwane dalej Stowarzyszeniem.  Stowarzyszenia jest grupą miłośników historii dawnych wojsk, szeroko pojętej techniki wojskowej oraz kultywowaniem tradycji broni i barwy a w szczególności skupieniem się na rekonstrukcji oddziałów Artylerii Królestwa Polskiego 1815-1831.

§ 2


1. Siedziba władz naczelnych Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami). Oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

1. Stowarzyszenie ma prawo używania sztandaru, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Za zasługi położone w realizacji działań statutowych stowarzyszenie może nadawać odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucją i podmiotą nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Członkowie stowarzyszenia posiadają stroje historyczne wraz z oporządzeniem zgodnie z wzorem ustalonym wewnętrznym regulaminem.

§ 8

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

1. Celem stowarzyszenia jest:

1)    Wychowanie obywatelskie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna.
2)    Kultywowanie ii upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, promocji obronności oraz tworzenia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP.
3)    Promowanie narodowej historii i tradycji.
4)    Pogłębianie ogólnej i specjalistycznej wiedzy historycznej.
5)    Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz popularyzacji sportów obronnych.
6)    Nauczanie zdyscyplinowanego życia w zespole.
7)    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8)    Organizowanie imprez kulturalnych.
9)    Podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia informacji o tematyce militarno-historycznej w środkach masowego przekazu.
10)    Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz szkoleniowo – wychowawczej i kulturalnej skierowanej do żołnierzy i pracowników wojska, ich rodzin, żołnierzy rezerwy oraz środowisk szkolnych i akademickich .
11)    Współprace z krajowymi i zagranicznymi organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.
12)    Badanie, wykorzystywanie oraz konserwacja i opieka nad fortyfikacjami.
13)    Kształtowania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie    obronności.

§ 10

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera pracy społecznej członków oraz pracy zatrudnionych przez zarząd pracowników etatowych.

§ 11

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)    Organizowanie treningów, wykładów, biwaków, ćwiczeń, pokazów historycznych i innych spotkań dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz sympatyków wojskowości w zakresie ogólnego i specjalistycznego kształcenia historycznego.
2)    Szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków, udzielanie sobie wzajemnie życzliwej pomocy oraz pielęgnowanie życia towarzyskiego.
3)    Organizowanie przedsięwzięć mających na celu krzewienie wartości kulturowych.
4)    Współpracę:
a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, młodzieżowymi oraz z placówkami kultury, oświaty i wychowania w zakresie działań objętych statutem stowarzyszenia.
b) z zagranicznymi i krajowymi organizacjami , zajmującymi się podobna działalnością.
5)    Prowadzenia działalności informacyjnej (wydawanie biuletynów informacyjnych i innych publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

§ 12

1. Stowarzyszenie może podjąć następująca działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone będą na realizacje celów statutowych stowarzyszenia
1)    Działalność związana z kulturą, rekreacja i sportem.
2)    Działalność związaną z pracami badawczo rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
3)    Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli.
4)    Usługi hotelarskie i restauracyjne w tym usługi kateringowe, stołówki, bary, kempingi, schroniska.
5)    Inną działalność o charakterze usługowym.
6)    Pozostałą działalność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; w tym np: badanie rynku i opinii publicznej, reklamę.

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 14

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    Członków zwyczajnych.
2)    Członków wspierających.
3)    Członków honorowych.
4)    Członków kandydackich.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczną, która:
1)    Posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawioną praw publicznych.
2)    Popiera cele statutowe stowarzyszenia.
3)    Złoży deklaracje członkowską.
4)    Ma odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne dające rękojmię prawidłowego wykonywania celów statutowych.
5)    Odbędzie 12 miesięczny staż kandydacki w stowarzyszeniu.

2. Członkiem zwyczajnym może również zostać:
1)    Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczona zdolność do czynności prawnych, za pisemna zgodą przedstawicieli ustawowych na członkostwo i działalność w stowarzyszeniu po odbyciu rocznego stażu kandydackiego.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.

5. Członków kandydackich przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji osoby wstępującej, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. Odmowa przyjęcia w poczet członków nie wymaga uzasadnienia Składający deklaracje członkowska jest zobowiązany odbyć 12 miesięczny staż, który może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach. W czasie okresu kandydackiego – stażystą ponosi koszty obciążające członków zwyczajnych i wypełnia obowiązki z § 16 ustępu 2.

6. Godność członka wspierającego nadaje i odbiera Zarząd Stowarzyszenia.

7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu.

8. Członkiem Stowarzyszenia, wspierającym lub honorowym może być także cudzoziemiec, niezależnie od miejsca przebywania lub siedziby o ile wspiera bądź uczestniczy w działalności stowarzyszenia.

9. Po odbyciu rocznego stażu kandydackiego, na drodze uchwały Zarządu w glosowaniu jawnym członek kandydacki uzyskuje członkostwo zwyczajne. Na wniosek członka zarządu przeprowadza się głosowanie tajne. Odmowa Przyjęcia wymaga uzasadnienia.
1)    Członek kandydacki ma prawo odwołać się od tej decyzji do walnego zgromadzenia Stowarzyszenia.

10. Uroczyste przyjęcie członka zwyczajnego odbywa się w terminie wyznaczonym przez Zarząd, jednak nie później niż w 3 miesiące od podjęcia decyzji (podpisanie – zatwierdzenie wniosku).

§16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)    Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)    Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
3)    Prawo noszenia munduru i odznak regulowanych postanowieniami osobnego regulaminu.
4)    Zajmowania wszelkich stanowisk w Stowarzyszeniu.
5)    Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia orzeczeń Sądu Honorowego.
6)    Prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny powinien:
1)    Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2)    Posiadać, znać i przestrzegać statut.
3)    Przestrzegać regulaminów i uchwał władz.
4)    Regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu, oraz brać udział w spotkaniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach, zebraniach, uroczystościach i imprezach Stowarzyszenia, a także w innych ważnych uroczystościach.
5)    Występować w ubiorze organizacyjnym Stowarzyszenia przewidzianym osobnym regulaminem.
6)    Postępować zgodnie z poczuciem honoru obywatelskiego, i współżycia społecznego oraz przepisów prawa.
7)    Posiadać ubiór i wyposażenie organizacyjne Stowarzyszenia.
8)    Dbać o dobre imię stowarzyszenia.

3. Członkom kandydackim odbywającym staż określony w §15 ust. 1 pkt. 5 Przysługuje:
1)    Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu członków bez prawa głosu.
2)    Prawo przydzielenia do członka zwyczajnego, pod którego opieką zdobywa wiedzę i umiejętności posiadane przez członków zwyczajnych.
3)    Prawa wymienione dla członków zwyczajnych z wyłączeniem punktu 1, 4, i 6 wymienionych w §16 ustępie 1.

4. Każdy członek zwyczajny i kandydacki, zobowiązany jest przestrzegać zasad Bóg - Honor - Ojczyzna."

§ 17

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 16 ust. 1 pkt. 2 oraz 6 -bez prawa glosu jedynie z głosem doradczym, ponadto ma prawo do brania udziału w imprezach i spotkaniach stowarzyszenia zgodnie z regulaminem.

2. Członek zwyczajny, wspierający, honorowy i kandydacki może brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia - z głosem doradczym.

3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

5. Członkowie wspierający i honorowy nie musi brać czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

§ 18

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1)    Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2)    Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3)    Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4)    Wykluczenia z Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
5)    Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci utraty praw publicznych.
6)    Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Zawieszenie przez Zarząd w prawach członka na okres 6 m-cy następuje z powodu:
1)    Naruszenia regulaminów stowarzyszenia, celem uzyskania korzyści majątkowych dla siebie lub dla innych osób.
2)    Nie opłacenia kar i kosztów nałożonych przez władze Stowarzyszenia, w ciągu 4 miesięcy od dnia powiadomienia o ich nałożeniu.

3) W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 orzeka Zarząd a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 oraz 5 Sąd Honorowy.
Władze te zobowiązane są do zawiadomienia członka o zawieszeniu lub pozbawieniu członkostwa, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

4) Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach skreślenia, zawieszenia lub wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

5) Członek występujący lub wykluczony z stowarzyszenia traci wszelkie prawa do majątku Stowarzyszenia i nie może żądać zwrotu opłat dokonanych na rzecz Stowarzyszenia.

6) Osoba skreślonym i zawieszonym z listy członków stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu do Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zgromadzenie.
2)    Zarząd.
3)    Komisja Rewizyjna.
4)    Sąd Honorowy.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybieranych na Walnym Zgromadzeniu trwa 3 lata. Wybór władz stowarzyszenia dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 21

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, kandydaci i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia się członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:
1) W pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 20 ust. 3.
2) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu jedną godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca lutego, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.

3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje każdorazowo prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Stowarzyszenia. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia i podjętych uchwał sporządza wybrany protokolant.

5. Podczas wyboru Zarządu Stowarzyszenia przewodnictwo Walnego Zgromadzenia przejmuje wybrany w glosowaniu członek Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3) Na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku (żądania).

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1)    Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2)    Uchwalenie statutu i jego zmian.
3)    Uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
4)    Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5)    Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
6)    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
7)    Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.
8)    Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
9)    Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Honorowego.
10)    Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
11)    Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
12)    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13)    Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika członków. Stanowisko wiceprezesa może łączyć ze sobą funkcje skarbnika lub sekretarza

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Spośród członków Zarządu wzbierana jest 3 osobowa "Kapituła Odznaczeń", która działać będzie w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w kwartale, a przewodniczy im prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia.

6. Zarząd Stowarzyszenia może zaprosić do obrad członków zwykłych, wspierających, honorowych i kandydackich, dysponują oni na obradach głosem doradczym.

7. Zarząd jest najwyższa władza Stowarzyszenia w okresie miedzy walnymi Zebraniami Członków.

§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) Realizacja i Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2) Określanie szczegółowych kierunków działania,
3) Ustalanie budżetu i czuwanie nad prawidłową jego realizacją,
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia projektów regulaminów wynikających z działalności Stowarzyszenia, realizowanie regulaminów uchwalonych, a także, w przypadku upoważnienia przez Walne Zgromadzenie opracowanie i wdrożenie w życie stosownych regulaminów,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
7) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
8) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10) Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
11) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
13) Występowanie do Sądu Honorowego z wnioskami o wydanie orzeczeń w sprawach zastosowania wobec członków Stowarzyszenia kar określonych w § 33 statutu,
14) Określanie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu oraz Komisji regulaminowych Stowarzyszenia.
15) Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
16) Przygotowywanie wniosków na walne zgromadzenie Członków.

2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych na etat w biurze Stowarzyszenia określa regulamin
organizacyjny biura stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 28

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym kontroli działalności Stowarzyszenia,

2) Występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń dokonanych podczas kontroli,

3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia, że Zarząd nie realizuje statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym przez statut,

5) Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia),

6) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 29


1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie.

SĄD HONOROWY

§ 30

1. Sąd Honorowy składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach stowarzyszenia.

§ 31

1. Sąd Honorowy orzeka w składzie 3 osobowym.
2. Postępowanie przed Sądem Honorowym toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa do złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek oskarżycielski składa do sądu upoważniony przedstawiciel Zarządu.

§ 32

1.Do zakresu działania Sądu Honorowego należy:

1) Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia przez członków,

2) Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami a władzami stowarzyszenia,

3) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

4) Orzekanie w kwestiach zgodności przepisów wewnętrznych i decyzji władz stowarzyszenia ze statutem.

§ 33

1. Na wniosek Zarządu stwierdzającemu działalność niezgodna ze Statutem oraz nie stosowaniem się do uchwał Zarządu Stowarzyszenia lub w wyniku własnych orzeczeń Sąd Honorowy może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) Upomnienia,

2) Nagany,

3) Kary pieniężne,

4) Wykluczenie z Stowarzyszenia.

5) Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

2. Orzeczenia Sądu stają się prawomocne po upływie 14 dni od ich orzeczenia, jeśli nie zostały zaskarżone do Walnego Zgromadzenia albo po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 34

1. Przewodniczącemu Sądu Honorowego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 35

1. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Honorowego określa regulamin, uchwalony przez ten Sąd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37


1. Źródłami powstawania majątku są:

1) Składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,

2) Przychody z wszelkich imprez urządzanych przez Stowarzyszenie,

3) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

4) Przychody z ofiarności publicznej,

5) Czynsze dzierżawne od nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia,

6) Działalność gospodarcza.

§ 38


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Funduszami i majatkiem Stowarzyszenia  zarzadza Zarząd.

§ 39

1. Stowarzyszenie posiada gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dla ważności oświadczeń, zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane są podpisy łącznie dwóch członków Zarządu w tym obowiązkowo prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika, lub na podstawie upoważnienia prezesa, innego członka Zarządu i skarbnika oraz odcisk pieczęci Stowarzyszenia.

3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa a w przypadku jego nieobecności, wiceprezesa i odcisk pieczęci Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIA Stowarzyszenia

§ 40

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu może składać Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków.

§ 41

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile uchwała ostatniego Walnego Zgromadzenia nie postanowi inaczej.

3. Uchwała likwidacyjna określi cel, na który mają być przeznaczone środki i majątek likwidowanego Stowarzyszenia

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami).

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIEŃIA KOŃCOWE

§42

1. Uchwały zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba ze statut stanowi inaczej.

§43

1. W sprawach nie uregulowanych niemniejszym statutem i regulaminami stowarzyszenia zastosowanie maja przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Użycie części lub całości tekstu powyższego statutu wymaga pisemnego pozwolenia od władz stowarzyszenia.